Polecam

czwartek, 2 stycznia 2014

Air Market S.A - Coś się szykuje ...
Ciekawe rzeczy...

Zacznę od wpisu z raportu za 3 kwartał 2013 r.

cytuję :

"Air Market S.A. w III kwartale 2013 r. nie prowadziła działalności operacyjnej co przekłada się 
na brak przychodów. Spółka jest w trakcie reorganizacji przedsiębiorstwa oraz rozszerzenia 
prowadzonej działalności, w związku z czym prowadzi rozmowy z inwestorami. 
W II kwartale 2013 r. Spółka poniosła koszty związane z kosztami administracyjnymi, 
pracowniczymi oraz ogólnymi. 

8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ 
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 
Air Market S.A. prowadzi działania w zakresie rozszerzenia obecnego przedmiotu działalności. 
Spółka dokonała wstępnego wyboru i rozpoczęła wstępne rozmowy z potencjalnymi 
podmiotami, we współpracy z którymi lub poprzez przejęcie których, rozszerzenie przedmiotu 
działalności miałoby się odbyć. Spółka liczy na pozytywne zakończenie rozmów związanych 
z reorganizacją Air Market S.A. w IV kwartale 2013 r. "

Teraz dodam do tego dzisiejsze informacje ( EBI ).

"Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku kupna w dniu 20 grudnia 2013 r. akcji spółki Air Market S.A. zwiększył się jego udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Air Market S.A. Przed dokonaniem transakcji kupna DM IDMSA posiadał 218 334 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) sztuk akcji spółki Air Market S.A. co stanowiło 10,51% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniały do wykonywania 218 334 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Air Market S.A co stanowiło 10,51% w ogólnej liczbie głosów w spółce. Aktualnie DM IDMSA posiada łącznie 683 400 (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) sztuk akcji spółki Air Market S.A. (w tym 104 271 sztuk akcji imiennych oraz 579 129 sztuk akcji na okaziciela), co stanowi 32,89% w kapitale zakładowym spółki, akcje te uprawniają do wykonywania 683 400 (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Air Market S.A co stanowi 32,89% w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki Air Market S.A. oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. "

IDMSA odkupił akcje od spółki Probatus, co też zostało dziś podane.

Dodamy do tego to, że :

Kurs Air Market jest w ostatnim czasie najniżej od debiutu w 2010 r. Za walor kiedyś chwilami trzeba było płacić nawet ponad 9 zł. Dziś cena to 56 gr...Historyczne dno to 50 gr z 2 Grudnia 2013 r.

Kapitalizacja niewiele ponad 1,1 mln zł.
Niski Free Float - 12,08 %
Zaledwie 2 077 251 szt. akcji.

IDMSA zwiększa zaangażowanie, czytamy o możliwym przejęciu ( raport )

Co tu się może dziać ? 

Moim zdaniem mogą być wzrosty...Na tak niewielkiej ilości akcji, przy wchodzeniu IDMu ( prawdopodobnie z planami wobec podmiotu ) może być ciekawie.


PODKREŚLAM, ŻE PREZENTUJĘ JEDYNIE SWOJE OPINIE I DECYZJE INWESTYCYJNE. I NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI INWESTYCYJNE CZYTELNIKÓW. KAŻDA Z INWESTYCJI WYMAGA CZASU I WOLNYCH ŚRODKÓW, NIE JESTEM WRÓŻKĄ OKREŚLAJĄCĄ KONKRETNE DATY SPADKÓW CZY WZROSTÓW.foto-coslychacwbiznesie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.